CONTACTA’NS

Sistema d'impostos a Andorra Avantatges impostos Plusvàlues IVA IS IRPF Altres impostos Mercat immobiliari Comparativa Exempcions FAQs

Com funciona el sistema dimpostos a Andorra?

La fiscalitat a Andorra és un dels avantatges més grans de què gaudeixen els residents del Principat. Com que té un sistema que afavoreix els membres tributaris. Tot i incloure a la seva estructura els estatuts dels sistemes convencionals, aconsegueix incorporar punts a favor. Això els dóna un gran avantatge pel que fa a altres països.

També entre els més coneguts hi trobem l’IRPF. Que, com l’IVA a Andorra, està considerat dels menors al món. A més, fins als 24.000€ es troba exempt. Després s’aplica un descompte del 50% sense passar els 40.000€.

 

AVANTATGES DELS IMPOSTOS a Andorra

Andorra ofereix uns avantatges fiscals molt més beneficiosos que els seus països veïns Espanya i França tant a l’IS (Impost de Societats) com a l’IRPF (Impost de la Renda sobre les Persones Físiques) o l’IVA (anomenat IGI a Andorra), ia més és un dels més baixos del món.

Beneficis empresarials dels impostos a Andorra

Els impostos a Andorra generen molts beneficis fins i tot per a les pimes (petites i mitjanes empreses). Comptant amb un IS de fins al 10% sent de les més baixes a Europa. A més de tenir una diferència contrastada amb els països adjacents.

Així mateix, el sistema impositiu d’Andorra té molts altres beneficis empresarials:

 • L‟impost de societats s‟estableix en un 10% de màxim.
 • Sobre els primers 50.000€ es tributa només el 5%. Això es compleix en cas que l’empresa facturi menys de 100.000€ en tres anys. En cas que els guanys puguin ser més grans de 50.000€ el percentatge aplicable màxim és de 10%.
 • Hi ha un impost governamental dirigit a les empreses, aquest varia entre 200€ i 800€ a l’any.
 • El Principat i el govern francès tenen acords pels quals s’evita la doble imposició d’obligacions tributàries. Per tant, les empreses poden pagar-les únicament al territori andorrà si així correspon.
 • L’IVA a Andorra té un valor de tan sols el 4,5% per a l’intercanvi de béns o consums al territori.
 • Les contribucions a la seguretat social tenen un cost baix comparat amb altres països. El sistema és considerat dels millors del món.
 • La fiscalitat andorrana no té impostos previstos sobre el patrimoni o d’herència. Així que es té completa llibertat en aquests casos.

 

La fiscalitat pel que fa a les plusvàlues

La fiscalitat del Principat tracta les tributacions respecte a les plusvàlues de manera més flexible que en altres països. En el primer cas, depenent de la font, se’l pot considerar com un ingrés comú. Al qual correspondria un impost de fins al 10% per guany de capital financer.

D’altra banda, en cas que s’estigui obtenint un benefici per vendes d’accions, es poden donar dues situacions. Primer, quedaria exempta una empresa controladora o “holding” que tingui 25% o menys de participació en una societat. Passaria el mateix si el percentatge és superior, però el temps de possessió és més gran de 10 anys. Perquè les tributacions sobre plusvàlues no apliquen propietats amb més d’aquesta antiguitat.

En canvi, si es posseeix un percentatge superior al 25%, però no es té aquesta antiguitat, es fa el pagament. Per això és atractiu per a les empreses tenir residència fiscal a Andorra.

Addicionalment, el govern podria aplicar una retenció corresponent al 5% de la plusvàlua. Això amb la finalitat de conèixer si l’empresa no està sancionada. Fins i tot tenen el propòsit d’evitar l’especulació del preu del patrimoni o del capital. Aquest pot tenir una durada de tres a sis mesos.

 

Impost sobre productes i serveis (IVA)

IVA-andorra

L’IVA a Andorra és dels que tenen un percentatge més baix entre els països d’Europa. Només és 4,5%. Un dels grans atractius que té el Principat. Per descomptat, lIVA a Andorra pot tenir reduccions. Això depèn de les activitats amb què es relacioni. En cas sanitari arriba a ser de 0%. Mentre que a la branca educativa de fins a 1%. A més de l’IVA a Andorra s’hi aplica l’IS (impostos de societats). Aquest sencarrega de les tributacions dempreses i assoleix un màxim de 10%.

En diferència amb els impostos de França  i  els impostos Espanya  on l’IVA és d’un 20% o 21%, a Andorra només és d’un 4,5% l’IVA o IGI general.

Dins aquest impost trobem, a més del general, altres 4 tipus impositius segons que sigui aplicat.

 • Tipus superreduït: aquest valor en un 0%, és a dir lliure d’IVA o IGI, a les activitats relacionades amb l’àmbit sanitari i educatiu principalment, però trobem altres ocasions on també s’aplica el tipus superreduït com són de lloguer d’habitatges o l’or destinat a la inversió.
 • Reduït: en aquest cas el valor impositiu d’aquest tram és de l’1%, que s’aplica a alimentació, tant per a persones com per animals, (sense tenir en compte les begudes alcohòliques), a l’aigua destinada per al consum humà i animal i per al reg ia les publicacions que no continguin publicitat comercial.
 • Tipus especial: aquest s’aplica al transport de persones, a la prestació de serveis oferts per organitzacions no públiques sense ànim de lucre (biblioteques, fires, museus, teatre, entre d’altres) i als béns de col·lecció, art o antiguitats; aplicant un 2,5% d’IVA.
 • Gravamen incrementat: aquest tram s’aplica als serveis financers i bancaris aplicant un 9,5% d’IVA a les operacions.

Qui paga l’IVA i qui el liquida?

L’IVA ha de ser pagat pel consumidor final del producte o servei adquirit. D’altra banda, el comercialitzador del producte o del servei és qui ha de suportar l’IVA, que més tard serà repercutit al client final.

Les liquidacions d’aquest impost es fan de manera periòdica, que estaran marcades per la xifra anual del negoci de l’any anterior:

 • Quan aquestes superin els 250 mil euros, la liquidació es farà de manera semestral.
 • Aquells que superin els 3,6 milions hauran de fer les liquidacions trimestrals.
 • Per a la resta dels casos es liquidarà mensualment l’IVA.
 • Règim especial simplificat: Quan la xifra del negoci no superi els 100 mil euros anuals, el professional es pot acollir a aquest règim de declaració, que ha de mantenir durant un mínim de tres anys.

 

Impost de Societats (IS)

impost societats andorra

És un impost que s’aplica als guanys obtinguts per una societat. Pel que fa a l’impost de societats, el màxim és d’un 10%. Per això és un país ideal per a les pimes i les multinacionals, sent així un dels més baixos de tot Europa.

En el cas dels dividends o participacions en beneficis queden exemptes d’imposició per als residents a Andorra.

Liquidació de l’impost de societats

El pagament de l’impost de societats s’efectua de la manera següent:

 • Al setembre de l’any en curs es fa un pagament per avançat, que es calcula amb la meitat del percentatge total de l’IS pel que fa als beneficis obtinguts l’any anterior; és a dir que, si haguéssim de pagar un gravamen del 5%, aquest setembre pagaríem un 2,5% del benefici generat l’any anterior.
 • El segon pas seria la liquidació final, al juliol de l’any següent es calcula el percentatge que s’ha de pagar de l’impost de societats de l’any que ha finalitzat, al qual se li restaria el muntant que es va pagar amb anterioritat.

 

Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

L’impost a la renda de les persones físiques o IRPF s’aplica a les persones que siguin considerades residents fiscals a Andorra.

L’IRPF a Andorra no s’aplica als salaris inferiors als 24.000€ anuals. A partir d’aquesta quantitat va en concordança a la renda, i no és mai superior a un 10%, i que s’aplica als salaris a partir de 40.000€. A Espanya, en canvi, arriba a ser fins a un 53%.

Es pot reduir la base general?

La base sobre la qual s’aplica l’IRPF es pot veure reduïda en aplicar bonificacions o deduccions, com podrien ser aportacions a plans de pensions, el pagament de l’habitatge habitual o pensions compensatòries, entre d’altres.

Terminis de presentacions i liquidacions

La persona que estigui obligada a la presentació i la liquidació de l’IRPF, té de termini de l’1 d’abril al 30 de setembre de l’any següent sobre el qual ha de liquidar.

Per resoldre altres dubtes relacionats amb la  declaració i liquidació de l’impost a la renda de les persones físiques , podeu acudir directament als organismes oficials del Govern d’Andorra.

 

Altres tipus d’impostos i taxes a Andorra

A més dels impostos a Andorra ja esmentats n’hi ha d’altres. Aquests segueixen la tendència de ser baixos en comparació amb els de la resta d’Europa o països confrontants.

La fiscalitat a Andorra estableix diferents impostos. Entre ells hi ha els directes que vénen de l’obtenció de renda o tinença de patrimoni. Mentres que podem trobar els indirectes que es relacionen amb els consums realitzats.

Entre les obligacions directes imposades per la fiscalitat a Andorra es troben:

 • Els impostos sobre la renda dels no residents fiscals.
 • Els impostos a activitats d’atzar.
 • Els impostos en plusvàlues en vendes patrimonials dimmobles.

Entre les obligacions indirectes imposades per la fiscalitat a Andorra podem trobar:

 • L´IVA a Andorra o impost general indirecte.
 • Impostos sobre les prestacions en serveis dassegurança.

A més a més, un altre dels impostos a Andorra és l’IRNR. Aquest és l’impost sobre la renda dels no residents fiscals. El qual és aplicat a treballadors fronterers. Aquestes persones tenen la seva residència a països propers com França o Espanya. Però tenen un centre d’interès econòmic o laboral al Principat. El seu valor té una taxa de 10%.

Finalment, entre les obligacions tributàries exigides per la fiscalitat a Andorra tenim les parroquials:

 • Impostos de foc i lloc exigits per la fiscalitat a Andorra. Aquesta obligació ha de ser pagada pels residents entre 18 i 65 anys.
 • Impostos sobre propietat construïda.
 • Impostos dubicació dactivitat comercial.

 

Impostos al mercat immobiliari

La fiscalitat a Andorra te diferents tipus d’obligacions tributàries. En el cas del negoci immobiliari, hi ha l’impost de transmissions patrimonials. Aquest es fixa entre el 4% i el 4,5%. Aquest percentatge és repartit entre govern i parròquia.

L’altra obligació imposada per la fiscalitat a Andorra és de les plusvàlues a immobles. Aquestes varien entre el 15% i el 0%. El valor daquest percentatge es redueix segons condicions regides pel temps que es va mantenir lhabitatge. És un impost que es troba vigent des del 2006 per la fiscalitat a Andorra. El qual és aplicat a vendes dimmobles ladquisició és menor a 10 anys.

Aquesta és una manera que ha optat el Principat per disminuir o evitar l’especulació immobiliària. L’obligació imposada per la fiscalitat a Andorra ha aconseguit mantenir controlada la inflació pel que fa al valor d’immobles.

La manera com s’aplica aquest tipus d’impostos a Andorra és la següent:

 • Si l’immoble és venut en el període d’un any, el percentatge aplicable és de 15%.
 • Si l’immoble és venut abans dels dos anys, el percentatge aplicable és de 13%.
 • Si la venda de limmoble es realitza abans dels tres anys, el percentatge aplicable seria del 10%.
 • A partir de l’any 3 des d’ara es disminueix 2% anualment el percentatge aplicable a l’impost.

Aquesta plusvàlua es calcula amb l’ajuda d’un coeficient corrector. El qual és determinat pel Principat. Passats els 10 anys, aquest impost deixa de ser aplicable.

 

Comparativa d’impostos amb altres països

Si comparem Andorra amb França i Espanya podem observar els avantatges fiscals que suposa residir a Andorra davant de viure a qualsevol dels països esmentats. A més, ofereix uns impostos molt més baixos que la mitjana de la Unió Europea.

ANDORRAESPANYAFRANÇAEUROPA
IVAGeneral4.50%General21%General20%21.50%
Especialment2.50%Reduït10%Reduït10%
Reduït1%Superreducció4%Superreducció5.5%
IRPFFins a 24.000€0%Fins a 12.450€19%Fins a 10.225€0%38.60%
De 12.450€ a 20.199€24%De 10.226€ a 26.070€11%
De 24.000€ a 40.000€5%De 20.200€ a 35.199€30%Entre 26.071€ a 74.545€30%
De 35.200€ a 59.999€37%De 74.546€ a 160.336€41%
A partir de 40.000€10%De 60.000€ a 299.999€45%De 160.336€ a 250.000€45%
A partir de 300.000€47%De 250.000€ a 500.000€48%
Més de 500.000€49%
Impost sobre societats10%25%25%21.7%
Contribució Social22%28.3%40-50%21.9%
Salari mínim1,376.27€1,050.00€1,539.40€1,108€

 

EXEMPCIONS d’impostos a Andorra

La  tributació a Andorra  també ofereix una sèrie de beneficis en forma d’exempcions tant als empresaris com a les empreses:

 • Els 3.000€ primers per rendiment de capital mobiliari.
 • El total dels dividends emesos per la societat andorrana, i percebuts per un resident també andorrà.
 • El 100% dels primers 24.000€ estan exempts de l’IRPF i el 5% entre els 24.000€ i els 40.000€.

Això converteix el Principat en una opció molt atractiva per crear o traslladar-hi tot tipus de negocis, ja sigui en forma d’empresa o com a freelancer, incloent  holdings , empreses d’  e-commerce , o una  inversió immobiliària .

Preguntes més freqüents sobre impostos a Andorra

A Andorra, anomenat IGI, l’impost general és del 4,5%. La que afecta la cultura, la salut, els lloguers, l’educació i l’alimentació es redueix al 3,5%.

El seu màxim aplicat és de fins al 10%, però segons el tipus d’activitat econòmica, l’impost de societats es pot reduir al 2%.

Aquest impost no s’aplica a aquells que tinguin uns ingressos inferiors a 24.000 € anuals. A partir d’aquest import s’aplica un percentatge en funció dels ingressos, que mai és superior al 10%.

 • Els primers 3.000 euros obtinguts de la rendibilitat del capital immobiliari.
 • Dividends rebuts per un resident andorrà d’una societat també andorrana.

Tots aquells considerats residents fiscals al país han de pagar les seves obligacions. Depenent del vostre nivell d’ingressos anuals, podeu estar exempt en alguns percentatges. Mentre que les societats o empreses que hi resideixen paguen el 10% dels beneficis. Valor que es redueix dels impostos a Andorra si es compleixen determinades condicions.

07-03-2024

Contacteu

Si us plau, completi el següent formulari i ens posarem en contacte el més aviat possible.

  info@andorra-advisors.com

  Andorra Advisors logo

  info@andorra-advisors.com