CONTACTA’NS

Declaració de l’Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF) 2019 a Andorra

2019-09-17

irpf andorra 2019

En aquest article exposem tot el que s’ha de saber sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) a Andorra aquest any 2019.

Aquest 1 de abril es va donar començament al període per mostrar la declaració d’IRPF del 2018, el qual es rodarà fins al 30 de setembre del 2019. Aquesta es considera una tasca nova a Andorra, ja que és el quart exercici que es porta a terme aquí.

Aquest és el motiu pel qual s’ha creat aquest article, ja que volem ajudar aclarir dubtes i alguns conceptes respecte a l’IRPF.

Què representa l’IRPF?

L’IRPF és l’impost sobre la renda de persones físiques que es consideren per residents fiscals a Andorra. A través d’aquest s’especifica cada renda relacionada a l’impost independentment del lloc on s’hagin generat i l’estat en el qual estigui establert la persona que paga.

Quines són les persones considera d’Obligat Tributari?

Un obligat tributari és aquella persona física que compleix amb alguna de les següents condicions:

 • Que hi hagi viscut per més de 183 dies a Andorra durant l’any natural.
 • Que els seus principals fonts d’ingressos econòmics provinguin d’Andorra o els seus interessos econòmics estiguin a Andorra directament o indirectament.

Els treballadors fronterers no són considerats residents fiscals, ja que diàriament es transporten des d’Espanya o França fins a Andorra i van ser contractats per empreses fiscals d’Andorra.

Allò obtingut pels fronterers es subjectarà a l’IRPF, així com poden demanar aplicar al règim especial d’aquest impost.

Qui està obligades a fer la declaració de l’IRPF?

Se’ls permet fer declaració de l’IRPF:

 • Els obligats tributaris de l’IRPF que resideixin discalmente a Andorra.
 • Les rendes de comunitats de béns, herències jacents, societats civils i odes aquelles entitats regalades per l’ordenament tributari.

Els obligats tributaris han de declarar d’acord a la seva quantia i les seves condicions personals i familiars.

En quina part s’ha de presentar la declaració de l’IRPF?

S’haurà de presentar aquesta declaració entre l’1 d’abril i el 30 de setembre de l’exercici pròxim al que és objecte de declaració.

Les persones físiques que només adquireixin rendes de treball, del capital mobiliari que s’hagin retingut o rendes exemptes no estan obligats a presentar la declaració.

Com fer la declaració d’impost sobre la renda de persones físiques?

Aquesta ha de ser individual i la persona es comprometrà a presentar una declaració que estigui dins dels terminis determinats anteriorment. Aquest, principalment de calcular les rendes procedents de la Base General, com ho és l’activitat econòmica i el treball; i també ha de calcular la base d’estalvi, el que comprèn el capital mobiliari, les pèrdues de capital i els guanys.

Ja deduïts els mínims exempts de les bases tributàries, es procedirà a aplicar a cada base el tipus impositiu. La tributació per l’IRPF és del 10%. No obstant això, per a les rendes d’entre 24000 i 40000 euros aquesta serà del 5%

Es podran aplicar diferents deduccions d’acord amb la quota resultant.

La quota de liquidació reduïda per la cancel·lació de les bestretes fets durant l’any donarà l’impost a pagar segons cada cas, el qual es denomina quota diferencial.

¿Raons per la qual s’ha de fer la declaració?

 • Perquè ho diu la Llei i si no es fan els supòsits, s’ha de fer la declaració en el termini.
 • Quan es fa la declaració, aquesta aporta informació de valor per a qualsevol persona, entitat o administració que acrediti l’origen i nivell de rendes que aprecia l’obligat tributari.
 • Li permet al col·laborador reordenar en un punt la globalitat dels seus interessos i tenir accés a un document homologable al món, a això se li crida criteri de renda mundial.

Quins requisits es requereixen per fer la declaració de l’IRPF?

Calen els documents pertinents. D’aquesta manera, es necessita la informació respecte als ingressos mundials obtinguts, com:

 • Qualsevol document que tingui a veure amb l’obtenció de les rendes.
 • Resultats comptables per activitat econòmica.
 • Documents que es relacionen a l’assignació de les disminucions en la quota de tributació.
 • Nòmines.
 • Propostes de liquidació que es van emetre per departaments de tribut.
 • Certificats bancaris.
 • Certificats de pensions

17-09-2019

Últims articles del nostre bloc