CONTACTA’NS

Drets i deures dels associats en les Cooperatives del Principat d’Andorra

2019-09-05

cooperatives principat

Principalment, és convenient dir que les cooperatives són associacions, amb personalitat jurídica, que s’associen amb persones naturals o jurídiques per tal de satisfer una necessitat o millorar la situació social i econòmica dels associats, amb bona gestió, democràcia i capital variable. Aquesta finalitat els porta a desenvolupar activitats empresarials col·lectives, en les quals els socis fan aportacions econòmiques igualitàries i existeix servei comunal; això millora les relacions humanes i ajuda a situar els interessos col·lectius per sobre del benefici personal.

La Llei considera objecte de la societat cooperativa a les activitats socials o econòmiques lícites, excepte les reservades per la Llei.

És important esmentar que la responsabilitat dels associats pels deutes socials està limitada a les seves aportacions subscrites al capital social, ja sigui que s’han abonat o que estan pendents d’abonament. No obstant això, l’associat que generi baixa en la cooperativa haurà de respondre personalment pels deutes socials, exclusió prèvia de l’haver social, durant tres anys a partir de la pèrdua de la seva condició de soci, a causa dels compromisos adquirits per la cooperativa abans de la seva baixa , fins la suma reemborsat de les seves aportacions al capital social. Els estatuts socials poden implantar el mètode per a la quantificació i l’establiment d’aquesta responsabilitat.

Drets de les Cooperatives Andorranes

Els drets dels associats cooperatius són:

 1. Participació en la creació de l’objecte social de la cooperativa.
 2. Determinar els càrrecs dels membres de la societat i ser seleccionats per ocupar aquests càrrecs.
 3. Acudir a les assemblees generals i participar en els acords a què s’arribin.
 4. Sol·licitar informació respecte al que influeixi en els seus interessos econòmics i socials d’acord al que estableixi l’estatut.
 5. Participar en el retorn cooperatiu d’acord a l’estatut.
 6. Percebre el pagament de la seva aportació actualitzada en cas de baixa, liquidació o transformació de la cooperativa.
 7. Altres drets resultants de les normes legals i estatutàries i els acords adoptats pels òrgans pertanyents a la cooperativa.
 8. Sol·licitar la baixa voluntària.
 9. Rebre l’educació adequada d’acord amb els principis cooperatius, o de les matèries específiques en què consisteixi l’activitat de la cooperativa, així com participar en les activitats de la cooperativa.

Obligacions de les Cooperatives Andorranes

D’aquesta manera, els associats de la cooperativa tenen l’obligació de:

 1. Participar en les activitats que formen l’objecte de la cooperativa i desenvolupar aquesta activitat d’acord a la llei i l’estatut.
 2. Exercir les obligacions econòmiques que els incumbeixin.
 3. Assistir a les reunions dels òrgans que se’ls convoqui, excepte a les assemblees generals.
 4. Complir els acords adoptats pel govern.
 5. No participar en activitats que puguin competir amb l’objectiu social de la cooperativa ni col·laborar amb qui les faci, llevat que estiguin autoritzats de forma expressa per l’òrgan administratiu.
 6. No expressar assumptes i dades de la cooperativa que puguin ser perjudicials per als interessos socials.

Sense detriment d’altres responsabilitats que se’ls atribueixin, els associats responen a la cooperativa amb el seu patrimoni personal, present o futur, per l’incompliment o compliment incorrecte de les seves obligacions socials.

Qualificació de 0 sobre 0 vots

05-09-2019

Últims articles del nostre bloc

Societat patrimonial a Andorra

Una societat patrimonial és aquella que no porta a terme cap tipus d'activitats econòmiques. Per tant, no està relacionada directament amb…

Viure a Andorra amb fills

Andorra és un país que ofereix diversos avantatges als seus ciutadans, als nous residents ia les famílies. És un lloc on…

Llei de successions i herencies a Andorra

La Llei de successions i donacions és una nova legislació que des de l'any 2016 està en vigència a Andorra.…

idioma oficial de Andorra

Andorra és un país les fronteres es connecten amb altres països propers com el són Espanya i França. Encara que…