CONTACTA’NS

En què consisteix la Llei d’herències i successions a Andorra?

2020-09-14

Llei de successions i herencies a Andorra

La Llei de successions i donacions és una nova legislació que des de l’any 2016 està en vigència a Andorra. Aquesta llei s’encarrega de regular les herències com els béns i obligacions de les persones a l’hora de morir. Anteriorment per a les successions, s’utilitzava la llei de l’any 1989, però, aquesta no abordava tots els àmbits. Per tant, l’any 2014 es van incloure nous elements per tal d’aclarir situacions referents a herències.

D’aquesta manera, la Llei de Successions i Donacions d’Andorra estableix normes que s’apliquen per als cònjuges i familiars, depenent de la successió. Amb la nova llei, el cònjuge vidu passa a ser el primer en la successió per davant dels familiars. Això en el cas que, a el morir la persona, aquesta no comptés amb fills, descendents o néts. Per tant, el cònjuge és el principal en succeir abans que pares o germans.

També existeixen els casos en què la successió és intestada, és a dir, no existeix un testament o aquest és descartat per invalidesa. Pel que, s’han de tenir en compte les normes i condicions que apliquen per a aquest tipus de situacions. En el cas d’Andorra, s’aplica la llei de propietat reservada, on els familiars reben els béns de tornada.

La Llei d’herències i successions, per tant, abasta múltiples aspectes pel que fa a les herències, successions i testaments. Així com també, explica quines lleis s’han d’aplicar en el cas de familiars que es troben en diferents països. Mitjançant la sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea, s’han establert nous tractes. Permetent que tant els no residents a països de la UE, tinguin llibertats pel que fa a el moviment de capitals.

Aspectes importants en la Llei de successions d’Andorra

Un punt important en temes de successions i herències a Andorra és que l’herència està lliure d’impostos. Sent beneficiós per a aquelles persones que tenen expatriació al país, ja que els evita problemes de taxes o venciments. Simplement s’han de prendre en compte les normes i procediments establerts al Principat d’Andorra.

Per als casos en què els familiars resideixin a Espanya i el difunt a Andorra, ha noves normes. Aquestes han permès que ja no es generi discriminació amb aquelles persones que no són residents de la UE. Per tant, les persones que no resideixin a Andorra ara podran beneficiar-se de la mateixa manera d’aquesta normativa autonòmica.

Això gràcies a entitats com la Direcció General de Tributs, que han determinat la manera de pagar impostos de successions. Abordant el cas de residents a Espanya que arriben a heretar béns d’algun familiar que residia a Andorra. Establint normes i procediments a l’hora de fer el testament o de rebre els béns d’herència d’algun familiar.

Normes i procediments

  • Una persona pot transferir el seu patrimoni en vida (entre vius), mitjançant donacions o vendes.
  • Els impostos depenen de les lleis de país on residia el difunt a l’hora de la seva mort.
  • En cas d’absència de testament i incompliment dels successors, els béns són retornats a la família.
  • Els hereus tenen dret a retirar la seva herència des del moment en què els tràmits s’hagin formalitzat.

Tipus de testaments (Expatriats a Andorra)

  • Testament notarial: es divideix en obertes o tancades, pel que fa a les obertes el testament és escrit per un notari. Mentre que en les tancades és escrit pel testador i després portat davant el notari. Entre els dos, és preferible optar pel primer, pel fet que té major autenticació.
  • Voluntat hologràfica: principalment es recopila l’autenticació d’autoritats andorranes i després es passa a l’protocol notarial. En aquest testament s’estableix la voluntat de l’notari escrita pel testador, juntament amb la data i el lloc.

Beneficis de la Llei de Successions i Donacions per a residents a Andorra

En comparació amb països propers com el són Espanya i França, les lleis d’herència a Andorra tenen més beneficis. A França, s’han de pagar impostos quan els béns, els hereus i el mort resideixen o es troben al país. Aquells que resideixin a Espanya o es trobin fora, també hauran de tributar pels béns de l’herència que rebin. Per tant, si el difunt es troba a Espanya i l’hereu a Andorra, aquest haurà de pagar un impost.

Per la seva banda, Andorra compta amb beneficis tant per a les successions i herències, com per ser un país amb avantatges. Entre les quals es troben els seus avantatges fiscals, a l’tenir impostos baixos de l’4,5% per a serveis i productes. També és un país que proporciona una alta esperança de vida, així com la major seguretat per als seus ciutadans. A més, els seus impostos a les rendes són de només el 10% i la seva educació és totalment gratuïta al país.

De cette manière, les personnes qui ont le statut de résident en Principauté (Andorre), auront plus d’avantages. Ils pourront profiter des avantages que le pays offre à ceux qui ont choisi l’expatriation, comme la franchise d’impôt.

Consells sobre successions i herències a Andorra

Les persones que es trobin en un país diferent a el de la persona morta i els béns han de ser transferits. Han de tenir en compte els tractats sobre les lleis de successions i herències a Andorra i països de la UE. Així com els processos que es requereixen a l’hora de preparar el testament a Andorra per establir una herència o successió.

D’altra banda, és convenient consultar a experts per tal de fer un correcte repartiment de l’herència. A l’igual que aplicar les normes i procediments en casos tant de successions de béns com de societats a Andorra. Ja que la llei andorrana permet definir aspectes com la successió d’una empresa familiar i reclams d’herències. Pel que és recomanable establir en el testament la llei amb la qual s’efectuarà la successió o herència.

Condicions per a hereus d’altres països

  • Hauran d’escollir en el testament la llei de la seva nacionalitat o de país on resideix. Com a mètode preventiu han de fer tant els nacionals com els estrangers.
  • Si no es pot escollir la llei, s’aplicaran les lleis de país on va morir la persona.
  • A Andorra, les donacions també estaran lliures d’impostos o càrregues impositives.

Categories : Uncategorized

Tags :

Qualificació de 0 sobre 0 vots

14-09-2020

Últims articles del nostre bloc

Societat patrimonial a Andorra

Una societat patrimonial és aquella que no porta a terme cap tipus d'activitats econòmiques. Per tant, no està relacionada directament amb…

Viure a Andorra amb fills

Andorra és un país que ofereix diversos avantatges als seus ciutadans, als nous residents ia les famílies. És un lloc on…

idioma oficial de Andorra

Andorra és un país les fronteres es connecten amb altres països propers com el són Espanya i França. Encara que…

tribunal d'arbitratge de Andorra

Després de tres llargs anys a l'espera que aquest projecte es posés en marxa, ara per fi s'inaugura el Tribunal d'Arbitratge…